Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, co najmniej trzy tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:

* odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego),
* świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,
* zaświadczenia ojca chrzestnego i matki chrzestnej (od własnych proboszczów),
* podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

Chrzestni powinni:

* mieć co najmniej 16 lat,
* być osobami, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania,
* być wierzącymi i systematycznie praktykującymi, mieć intencje wypełnienia tego zadania.

W dniu chrztu należy:

* zgłosić się 15 minut przed ceremonią,
* przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę.

Sakrament Chrztu udzielany jest zazwyczaj podczas Mszy świętej o godzinie 11.30 w II i IV niedzielę miesiąca.

Przed Chrztem spotkanie na katechezie w określonym terminie.